537 987 925
sklep@mroz.pl
logowanie/rejestracja

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Celem zapisów niniejszego dokumentu jest uregulowanie zasad przetwarzania danych osobowych w  serwisie internetowym Mróz.pl (dalej jako “Sklep Internetowy”), aby odpowiadały one w pełni postanowieniom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).

I. INFORMACJE O ADMINISTRATORZE

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za ich przetwarzanie zgodnie z prawem, jest Mróz Spółka Akcyjna z siedzibą w Borku Wielkopolskim (kod pocztowy 63-810) przy ul. Koźmińskiej 5a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000227747, NIP: 696-000-73-23, REGON: 410008004 (dalej jako: „My” lub „Spółka”).
 2. Można się z nami skontaktować listownie na w/w adres siedziby Spółki lub za pośrednictwem e- mail:  esklep@mroz.pl.

II. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Spółka przetwarza następujące dane osobowe Klientów:
 1. dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP), dane adresowe (adres zamieszkania/dostawy, lub adres siedziby) – konieczne do zawarcia umowy i do jej realizacji (w tym rozliczenia) oraz świadczenia usług lub podjęcia działań na żądanie danej osoby przed zawarciem umowy (w tym w zakresie założenia konta w Sklepie internetowym);
 2. dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu) – konieczne do kontaktu, uzyskania informacji w  procesie realizacji umowy i świadczenia usług przez Spółkę;
 3. dane dotyczące zakupów i transakcji, w tym numer rachunku bankowego, dane banku/instytucji finansowej, dane z faktur VAT – konieczne do realizacji umowy i świadczenia usług;
 4. inne dane podane przez Ciebie w jakiejkolwiek formie – konieczne dla celu, dla jakiego zostały udostępnione.
 5. Decyzje podejmowane na podstawie danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,  w tym nie będą wykorzystywane do profilowania.

III. ŹRÓDŁO DANYCH

 1. Dane osobowe Klientów pochodzą bezpośrednio od nich. 
 2. Ponadto, dane osobowe mogą pochodzić ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności baz  i rejestrów: Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), REGON, itp. 

IV. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Spółka przetwarza dane osobowe, o których mowa w punkcie II. powyżej, w następujących celach i podstawach prawnych:
 1. w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w tym kontaktowania się z Klientem w związku z  wykonywaniem umowy i  świadczeniem usług oraz w celu prowadzenia konta Klienta (np. składania zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularza, dostępu do historii zakupów, itp.);
 2. w celu wykonania ciążących na Spółce obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w tym:
  • rozliczenia umowy (w tym wystawianie i przechowywanie faktur oraz  dokumentów księgowych) – wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce wynikających w  szczególności z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.;
  • rozpatrywanie reklamacji, skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na pytania Klientów;
 3. w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Spółki, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym: 
 1. prowadzeniu korespondencji kierowanej przez Ciebie do Spółki lub przez Spółkę do Ciebie – w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ta  korespondencja (w tym kontaktowanie się w bieżących sprawach dotyczących realizacji umowy i świadczenia usług);
 2. ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Spółki – windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych;
 3. prowadzenie działań marketingowych własnych usług Spółki bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej – prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność;
 4. prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (w tym przesyłanie informacji handlowych) – promowanie prowadzonej przez Spółkę działalności z wykorzystaniem adresów e- mail (działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych  zgód);
 5. archiwizacji oraz zapewnienia rozliczalności – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Spółki zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
 6. na podstawie udzielonej Spółce zgody, która będzie określać w jakim celu będą przetwarzane Twoje dane, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w tym w celu otrzymywania przez Klienta, który udostępnił nam swój adres e-mail, drogą elektroniczną (także za pomocą automatycznych systemów wywołujących), informacji handlowych dotyczących produktów i  usług Spółki, w szczególności informacji o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych (usługa newsletter).

V.  DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

 1. Podanie poszczególnych danych osobowych przez Ciebie jest dobrowolne, ale jednocześnie jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, czy też zawarcia i realizacji umowy ze Spółką i świadczenia usług (w tym założenia konta w Sklepie internetowym).
 2. Konsekwencją niepodania poszczególnych danych będzie brak możliwości założenia konta, zawarcia i realizacji umowy oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, czy brak możliwości załatwienia sprawy.

VI. ODBIORCY DANYCH

 1. Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z  przetwarzaniem danych osobowych, np. podmiotom, które zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych, a także firmom realizującym przesyłki, podmiotom obsługującym płatności na naszej Stronie internetowej oraz zapewniają bieżącą obsługę prawną, czy rachunkowo-księgową.
 2. Obecnie, Spółka nie planuje przekazywać danych Klientów poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

VII. OKRES WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie realizacji umowy i świadczenia usług, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa (w tym w Kodeksie cywilnym, Ordynacji podatkowej), a w przypadku udzielenia zgody – do czasu jej wycofania, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich  przedawnienia określony przepisami prawa.

VIII. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PODMIOTOM DANYCH

 1. Zgodnie z RODO, Klientowi przysługują następujące prawa:
 2. prawo dostępu do danych osobowych, o którym mowa art. 15 RODO;
 3. prawo niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych, zgodnie z art. 16 RODO;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO;
 5. prawo ograniczenia przetwarzania danych na podstawie z art. 18 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2 RODO;
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych w  art. 21 RODO;
 7. prawo przeniesienia swoich danych, w sytuacjach przewidzianych w art. 20 ust. 1 RODO;
 8. prawo do zakwestionowania decyzji, która opierałaby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią wpływa, zgodnie z art. 22 RODO;
 9. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO.
  1. Ponadto, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO, zgodnie z  art. 77 RODO.
  2. Zakres każdego ze wskazanych w ust. 1 powyżej praw wynika z przywołanych przepisów RODO.

IX. ZGŁASZANIE ŻĄDAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRAW

 1. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:
 2. w formie pisemnej tradycyjną drogą pocztową na adres siedziby Spółki: Mróz S.A., ul.  Koźmińska 5a, 63-  810 Borek Wielkopolski z dopiskiem „Ochrony Danych Osobowych” lub
 3. drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej Spółki: esklep@mroz.pl.
  1. Jeżeli Spółka nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do Ciebie o dodatkowe informacje.
  2. Odpowiedź na zgłoszenia powinna być udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Spółka informuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
  3. Odpowiedź udzielana jest w formie pisemnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mail lub zażądano w nim przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.

X. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 1. Spółka zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych oraz dokłada najwyższych starań w celu jak najlepszego zabezpieczenia danych osobowych w szczególności przed utratą, nieodpowiednim użyciem, dostępem przez podmioty nieuprawnione oraz  ujawnieniem danych.
 2. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Spółka wdrożyła procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to  niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. 
 3. Spółki podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące z nim dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Spółki.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i stosownie do potrzeb Spółka może zmieniać oraz uzupełniać niniejszy dokument. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Klientów poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na naszej stronie internetowej, a  w  przypadku istotnych zmian możemy wysłać także odrębne powiadomienia na wskazany przez Klienta adres siedziby lub adres e-mail.
 2. Polityka prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Tobie zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 8.06.2020.